Bra att veta

Språklagen:                          Språklagen

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423

Folktinget:                             Folktinget

http://www.folktinget.fi/sv/start/

Svenska kulturfonden:     Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGB

http://kulturfonden.fi/sv/start/