Dataskyddsförordning

Svenska Sällskapet i Jyväskylä rf:s dataskyddsförordning 25.5.2018
Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Svenska Sällskapet i Jyväskylä rf.
ssj.kontakt@gmail.com

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.
Medlemsregistret används närmast till att informera medlemmarna om olika evenemang och skicka ut medlemsavgift.

Mottagare av personuppgifterna
Svenska Sällskapet i Jyväskylä rf samlar namn, adress, telefonnummer, epost-adress och födelsedatum/år. Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse,
medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen. Medlemsregistret förvaras på dator bakom lösenord och som pappersversion i kassaskåp.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. Tillfällig information som förfrågan om tex. specialdiet raderas efter tillfället i fråga.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till
Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Frågor gällande dataskyddsförordningen eller registret
Kontakta ssj.kontakt@gmail.com

Uppdaterad 23.8.2018